Class – XII

 • Abhishek Ray

  Name:Abhishek Ray

  Class/Year:Twelve

  Stream:Commerce

  College/School:Aridaha Ramananda Charity Vidyalaya

  District:Chhapra

 • Akash Shit

  Name:Akash Shit

  Class/Year:Twelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:Bankura

 • Amit Hait

  Name:Amit Hait

  Class/Year:Twelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:Hooghly

 • Angsuk Manna

  Name:Angsuk Manna

  Class/Year:Twelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:Purba Medinipur

 • Animesh Mondal

  Name:Animesh Mondal

  Class/Year:Twelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:Birbhum

 • Arup Das

  Name:Arup Das

  Class/Year:Twelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:Nadia

 • Bijoy Maity

  Name:Bijoy Maity

  Class/Year:Twelve

  Stream:Arts

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:Purba Medinipur

 • Debjit Byapari

  Name:Debjit Byapari

  Class/Year:Twelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:South 24 Parganas

 • Jayadratha Gain

  Name:Jayadratha Gain

  Class/Year:Twelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:North 24 Parganas

 • Krishnendu Das

  Name:Krishnendu Das

  Class/Year:Twelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:Hooghly

 • Manoj Mondal

  Name:Manoj Mondal

  Class/Year:Twelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:South 24 Parganas

 • Nayan Roy

  Name:Nayan Roy

  Class/Year:Twelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:Nadia

 • Pranab Mahata

  Name:Pranab Mahata

  Class/Year:Twelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:Paschim Medinipur

 • Rajdip Chand

  Name:Rajdip Chand

  Class/Year:Twelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:Bankura

 • Ramij Mokami

  Name:Ramij Mokami

  Class/Year:Twelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:South 24 Parganas

 • Samik Samui

  Name:Samik Samui

  Class/Year:Twelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:Hooghly

 • Santanu Jana

  Name:Santanu Jana

  Class/Year:Twelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:Purba Medinipur

 • Shaila shikhar Ghosh

  Name:Shaila shikhar Ghosh

  Class/Year:Twelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:Murshidabad

 • Sibsankar Senapati

  Name:Sibsankar Senapati

  Class/Year:Twelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:Purba Medinipur

 • Suman Mondal

  Name:Suman Mondal

  Class/Year:ElevenTwelve

  Stream:Science

  College/School:Belgharia Jatindas Vidyamandir

  District:South 24 Parganas